ثبت نام در کارگاه های آموزشی غیر فعال شده است.
لطفاً جهت ثبت نام حضوری، در همان روز برگزاری به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) مراجعه فرمایید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 The road to 5G, Enablers, Applications and Technology trend
1394-03-23 09:00-12:00
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 20
دانشجویان 1,600,000 ریال
عادی 2,200,000 ریال
Dr Ahmad Erfanian
2 ITRC 5G Vision
1394-03-23 13:30-14:30
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 20
دانشجویان 1,000,000 ریال
عادی 1,400,000 ریال
Dr Jahangir Dadkhah
3 Millimeter Wave Mobile Radio Access
1394-03-23 14:45-17:00
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 20
دانشجویان 1,600,000 ریال
عادی 2,200,000 ریال
Dr. Wonbin Hong
4 MBB2020 and 5G the Road to a Better Connected World
1394-03-25 09:30-12:00
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 20
دانشجویان 1,600,000 ریال
عادی 2,200,000 ریال
Mr. Abbas Khan & Dr. Bing
5 Enabling Radio Access Technologies and Research Direction for 5G
1394-03-25 13:30-15:00
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 20
دانشجویان 1,200,000 ریال
عادی 1,600,000 ریال
Dr. Mohammad Razavizadeh
6 Evolution Towards 5G Heterogeneous Wireless Networks: A Resource Allocation Perspective
1394-03-25 15:15-16:45
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 20
دانشجویان 1,200,000 ریال
عادی 1,600,000 ریال
Dr. Mehdi Rasti
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.