نام ارائه دهندهفایل ارائهفیلم ارائه
دکتر علی اصغر عمیدیان
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ppt
دکتر احمد عرفانیان
سخنران برجسته، IEEE Comunication Society
سردبیر، برنامه 5G در NGMN
                     
Mr. Rakesh Lakani
Ericsson, Head of Mobile Broadband Practice
 
Dr. Bing Hongyan
Leader of Huawei 5G R&D center
ppt  
دکتر محمد موحدیان
مشاور ارشد همراه اول
ppt  
دکتر جهانگیر دادخواه چیمه
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ppt
Mr. Abbas Khan
Huawei, MBB Marketing Manager
ppt  
دکتر محمد رضوی زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ppt  
دکتر مهدی راستی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ppt ppt ppt ppt