دبیر کمیته اجرایی

دکتر احمد خادم زاده سرپرست دفتر آموزش و همکاریهای علمی و بین المللی

اعضای کمیته اجرایی

مهندس روح الله نصیری معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

مهندس سید هاشم مداح ­حسینی سرپرست گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

دکتر جهانگیر دادخواه­ چیمه عضو هیئت علمی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

دکتر رقیه جدا عضو هیئت علمی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

دکتر نرگس نوری عضو هیئت علمی گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

مهندس علیرضا محمد­­زاده کارشناس گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

مهندس سعید بشیرزاده کارشناس گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار

مهندس ولی الله قربانی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس مجید کاظمی نژاد کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد نقیان کارشناس دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی

نیره پارسا کارشناس دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی

شهلا عطاپور کارشناس دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی

شیما توسلی نور کارشناس دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی