مقاله دکتر دادخواه، عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری ارتباطات، در خصوص 5G
1394-02-19
مقاله دکتر دادخواه، عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری ارتباطات، در خصوص 5G