http://www.safirsayee.com/image/about-uk/goals.jpg

  • شناسایی حوزه‌های پژوهشی و صنعتی در حوزه نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی


  • شناسایی فرصت ها و چالش‌های موجود در حوزه نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی


  • هم‌فکری و ارائه پیشنهادها برای سیاست­ گذاری در حوزه نسل پنجم شبکه‌های ارتباطی